top of page

OFERTA| SMG ARCHITEKCI

P R O J E K T Y

A R C H I T E K T O N I C Z N E

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze i powykonawcze zarówno dla nowoprojektowanych obiektów, jak i budynków istniejących. Projekty swoim zakresem mogą objąć przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy remonty.  Współpracujemy z branżystami, w skład projektów wchodzą projekty branżowe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektroenergetyczne oraz drogowe wraz z ich koordynacjami. Przed przystąpieniem do projektu możliwe jest wykonanie analizy chłonności działek wraz z analizami nasłonecznienia i przysłaniania, Przyszły inwestor zyska dzięki temu wiedzę o potencjalnych zagrożeniach oraz opłacalności inwestycji. 

D E C Y Z J E

A D M I N I S T R A C Y J N E

W imieniu inwestora uzyskujemy wszystkie sprawy o charakterze formalno- prawnym. Występujemy o warunki techniczne oraz składamy wnioski o uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przechodzimy przez wszystkie konieczne procedury administracyjne związane z ich uzyskaniem. 

Sporządzamy wnioski o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę oraz monitorujemy proces jej uzyskania. 

A R A N Ż A C J A     W N Ę T R Z

Projektujemy wnętrza prywatnych mieszkań i domów, a także powierzchni komercyjnych. Zakres projektu ustalamy Indywidualnie z Inwestorem. Przedstawiając Państwu kilka wariantów rozwiązań projektowych czuwamy nad budżetem  i jesteśmy w stanie efektywnie dopasować go do każdego Inwestora.  Dodatkowo, możliwy jest kompleksowy nadzór autorski  przy realizacji naszych projektów. 

bottom of page